Historie - Erik Lehmanns dagbog

Indhold · Marts 1949 · Maj 1949

Søndag den 3 - 4 - 49.

I den sidste uge er her ikke sket store nyheder, jeg har haft nattevagten, og al min tid er gået med Telegramregnskabet, som det var min tur til at ordne i denne måned.

Jeg har benyttet det fine vejr i dag til at fjerne isen fra mine vinduer, nu da vi snart har solen hele døgnet, er det rart, hvis den kan skinne ind.

Dagens Temp: Min: -33,0 Max: -24,0.

AFSKRIFT AF NYHEDSBREV FOR DANMARKSHAVN - REDAKTØR ERIK PALSBY

IMAKA

1. aargang 3. april 1949 nr. 6

YDRE-MISSIONEN ARBEJDER
Om russerskræk og andre religioner
"Alle kommunister burde skydes!" - "Det er russernes skyld alt sammen!" - "Russerne er noget rak!" - osv. osv.
Disse udtalelser er i de senere år blevet hyppigere og hyppigere. Også heroppe går der næppe en dag uden at man hører lignende bemærkninger - ofte fremsat i naturlig harme, men lige så tit udslynget for at virke "rask" og for at give indtryk af, at man har en alvorlig mening om verdenssituationen.
Men i politik - som allevegne - gælder det gamle ord om, at enhver sag har mindst 2 sider, og det forekommer mig, at der her er en tilbøjelighed til kun at se den ene. Nu er jeg nok klar over, at disse bemærkninger straks vil fæstne prædikatet "kommunist" på mig - til trods for at jeg hidtil er blevet betragtet som radikal. Men det er mit håb, at kunne skrive disse linier uden at indblande mine personlige meninger om de forskellige "religioner".
Ja, religioner! Det er jo netop det, politikken efterhånden er blevet. I lige så høj grad som de forskellige kirker og sekter er blevet patenterede fabrikker til fremstilling af salige sjæle, lige så stærkt løber den politiske udvikling i retning af at fremstille mønsterbeskyttede idealstater til levering under alle himmelstrøg.
Og den går ikke. Det vil forhåbentlig de fleste kunne indse. For trods alle de fælles træk og fælles vilkår, der binder menneskene sammen, kan vi ikke se bort fra alle de forskelligheder, der lige så naturligt vil være. Det kan ikke undgås, at et folk der lever i relativ isolation, og i det store og hele også i stadig indavl, vil udvikle visse karakter- og temperamentstræk. Sålænge vi endnu lever i nationalstater, vil det være umuligt at opstille en idealforfatning, der kan opfylde alle landes krav. Men hvordan tør vi da stå frem og sige: "Kommunismen passer ikke mig, altså passer den heller ikke for dig!" og omvendt: "Parlamentarismen passer for mig, altså passer den også for russerne!".
Bevares, vi kan tro, at demokratiet er den bedst mulige samfundsorden, men ligefrem brev på det har vi da ikke fået - mig bekendt. Men så har vi heller ikke lov til at forsøge, at påtvinge andre mennesker vores opfattelse. Hvis vi vil trænge ind i et andet samfund og sige: "Nu kommer vi og befrier jer, fryd jer, for nu skal vi give jer brune bønner hver dag, det synes vi er så dejligt.....", ja, så er vi ikke et hak bedre end middelalderens fyrster, der tvangsdøbte hedninger i tusindevis under truslen om, at hvis de ikke frivilligt ville blive salige, så blev de sgu slået ihjel.
Vi kan altså ikke med blot skyggen af moralsk ret forlange, at Russerne skal antage vores statsform - lige så lidt, som kommunisterne har ret til at forlange, at vi uden modifikation skal indføre det russiske system i Vesteuropa.
Ja, siger man så, men det var jo russerne der begyndte...... - tja, er det nu så helt sikkert? Har ikke enhver stormagt på et eller andet tidspunkt ført erobringspolitik. Kan England, Frankrig, USA eller noget andet imperium kaste den første sten, sålænge de selv klamrer sig til en række af erobrede og undertvungne lande og kun meget nødigt giver slip på dem?
Selv vi synes jo, vi har ret til at beholde Grønland, til trods for at vi egentlig ikke har skygge af ret til at påtvinge et andet, fra os vidtforskelligt, folk en samfundsorden, som de ikke selv har bestemt, selvom vi har gjort det i den bedste hensigt. Og hvad med f.eks. Holland, og Belgien, og Italien ---- har et eneste af de vestlige demokratier, som det så smukt hedder, moralsk ret til at spille forargede over Ruslands aggressioner.
Og med hensyn til disse aggressioner og de krigsplaner og erobringsønsker, som Rusland påstås at nære, men som ingen kan vide noget reelt om; så er det selvfølgelig meget godt, at vi har lært ikke at lukke øjnene i for muligheden for væbnet konflikt. Men vi skal også passe på ikke at gå til den modsatte yderlighed og se bajonetter i alle kroge.
Nå, lad os blive fri for moralske opstød, der kun bunder i snæversyn og ensidighed. Endnu har had og bitterhed aldrig avlet noget godt.
Lad enhver blive salig i sin tro, forsvar dine egne meninger, men prøv ikke at påtvinge andre din religion.
E.P.

VEJRET
Takket være vor nye vejrstatistiker, Brandt, ser vi os i stand til at oplyse følgende om sidste måneds vejr:
Middeltrykket1005,5 mb(5 mb under normen)
Middeltemperatur-20(2 gr. over normen)
Middelvind9 knob(ca. 2 knob over norm.)
Danmarkshavns vejrlig i denne vinter har i flg. Sagkundskaben formet sig godt efter nordøstgrønlandsk målestok.
Fastisen har holdt tågen borte, men til gengæld har stormene fjernet sneen, der andre steder bliver liggende; således f.eks. i Daneborg, hvor de har svagere men hyppigere storme.
Alt i alt, siger sagkundskaben, er der steder der er værre, bl.a. Scoresbysund, og steder, der er bedre, således Ellaø. Men, slutter han, det bliver sikkert dårligere vejr til næste år.
Solen står i dag op kl. ca. 5.40 og går ned ca. 21.30. I den kommende uge tiltager dagslyset med ca. 1 time.

INVITATION
Samtlige indbyggere indbydes herved til Fødselsdagschokolade med hjemmebagt brød i spisestuen torsdag d. 7. ds. kl. 2030.

MEDDELELSE
Det meddeles herved, at Danmarkshavn Dampbageri efter endt ombygning igen er åbnet og anbefaler sig med alt til faget henhørende. Obs: Brød til de store påsketure bedes bestilt i god tid, senest den 12. ds.
Ærbødigst
W. Skovbjerg

Onsdag den 6 - 4 - 49.

I aften har vi været ude på søen med Gerts isbåd.

Den har han gået og arbejdet med i de sidste dage, og nu skulle den så prøves. Han er blevet drillet en del, men var nu ligeglad! "Dem der kommer med den slags bemærkninger til mit arbejde får ingen Sejltur", var hans svar.

Nå, vi læssede den på skulderen, og så af sted mod søen. Der var en lille smule vind, men ikke meget, og da vi kom der ud, var der intet, så det blev ikke til nogen sejltur i dag.

Isbåden
Isbåden

Vi morede os så med at skyde til måls efter små isstykker, vi smed hen over den blanke flage, men ammunitionen slap hurtigt op.

Så vi lagde os ned på maven og skød efter hinanden med det resultat, at jeg fik flækket overlæben, og så var det slut med den legen.

Dagens Temp: Min: -32,0 Max: -23,0.

Torsdag den 7 - 4 - 49.

Har morgenvagten i denne uge, her var en del tfc til QSP, ellers går alle vagterne jo ens. Vi tager vores OBS til tiden.

Ved OBS forstås de observationer, som tages og afsendes hver tredje time. OBS'en skal afgå herfra to minutter før OBS'tid, der er kl. 00.00 - 03.00 - 06.00 - osv. Som regel begynder man at studere vejret og instrumenterne tyve minutter før tiden.

OBS'en oplyser om følgende: Dugpunktstemperaturen - totalt skydække - vindretning og -hastighed - sigtbarheden - vejrliget - barometerstand - temperatur - mængden, arten og højden på de skyer der er på himlen - tendensen på barografen samt differencen mellem nuværende og sidst aflæste tryk.

Kl. 06.00 og 18.00 sættes der en ekstra gruppe på, som angiver nedbørsmængden for sidste halvdøgn, samt henholdsvis min. og max. temperaturerne. 10 meter vest for radiostationen er der anbragt en engelsk hytte, der indeholder instrumenter. Max-, Min- og Øjeblikstermometrene samt et hårhygrometer til registrering af fugtighedsprocenten.

Under dårlige vejrforhold er det ikke altid lige nemt for den vagthavende at komme derud, men det er kun sket et par gange, at vi ikke har kunnet sende de målinger.

Disse observationer bliver nu sat over i en vejrkode, som f.eks.: 02518 32063 53205 86022 19859 15549 61903 70058.

Denne kode sendes nu via Scoresbysund til Angmagssalik, som samler alt vejret fra hele Grønland og sender det direkte til Frederikshavn.

AFSKRIFT AF NYHEDSBREV FOR DANMARKSHAVN - REDAKTØR ERIK PALSBY

IMAKA

1. aargang 8. april 1949 nr. 7

(udsendes en dag for tidligt af hensyn til påskerejserne)

ENTUSIASME OG TOLERANCE
Fra "De gamles By" har vi modtaget:
Et glædeligt initiativ og et energisk forsøg på at fremstille en isbåd er udvist i den forløbne uge. Det er udmærket, at overskud af energi får udløsning og at interesser udvikles. Fra Stationens side vil man altid i videst muligt omfang se stort på om et par brædder og nogle sække går til under et forgæves forsøg, blot sejlbådsentusiasten ikke på grund af unødvendig nærighed mister lysten til at arbejde med sin ide.
Der er i den senere tid set flere andre arter af entusiaster eller som det lettere hedder - sjaster, f.eks. skisjaster, arkæologsjasster, amatørsjaster, fodsportssjaster (ihukommende Ing. Andersens fodrejse på isen i søndags).
Alt dette er som sagt kun glædeligt, men så kommer bagsiden af medaljen: entusiasten, eller skal vi kalde ham Sjasten, må erindre, at ikke alle kan være lige netop så top-hyper-overspændt på udførelsen af netop hans ide, at man i farten kan tilsidesætte alle hensyn til de daglige forhold.
Slædebådssjasten må således tænke på, at det måske ikke er særligt behageligt for ni ikke-slædebådssjaster at hans brædder og materiale smadres sammen i husets fællesgang og opholdsstue. Radiosjasterne må ligeledes tænke på, at de ikke kan indtage forrettigheder til at fylde op i månedsvis med deres mere eller mindre færdige hylekasser.
Det kan være mindre behageligt altid at skulle se på en mere eller mindre rodet opholdsstue og gang.
De fleste ting - undtagen netop en isbåd - kan fremstilles og opbevares i private kamre.
Fra Stationens side skal der imidlertid ikke kværuleres, hvilket som bekendt betyder modsige uden grund, over dette.
I videst muligt omfang må det være således at beboerne i 10-mandshuset ordner den slags interne ting indbyrdes.
Stationen vil kun blande sig i affærerne, hvis der forekommer berettigede klager som ikke kan ordnes på anden måde. Et eksempel vil således dette være: At en telegrafist der har nattetjeneste ikke kan få tilstrækkelig søvn om dagen på grund af spektakel og ligestillende grunde. Selvfølgelig må det også være således at huset kan vedligeholdes og at det kan gøres rent.
Rengøringsproblemet er netop en af de sager der vedkommer Stationen. Af praktiske grunde er ordningen som bekendt blevet således, at Nissen er blevet Sjast på dette område. Det kom af sig selv i forbindelse med ønsket om brændselsbesparing og selvfølgelig når dette arbejde kun udføres af en mand, gøres dette i arbejdstiden. Dette må i parentes ikke skabe præcedens for at arbejdet skal udføres af Stationen indenfor arbejdstiden, idet rengøring hidtil på alle stationer har været et fællesanliggende for alle beboerne i et hus udenfor arbejdstiden.
Selvom Nissen er en tolerant og meget omgængelig mand, kan det ikke forventes, at han som husforstander med glæde ser sjasternes rækker forøget, og det er ikke til at undres over, at han med skepsis imødeser udviklingen. Som før nævnt er det ønskeligt med så få indgreb som muligt i folks privatliv, og disse linier udmunder derfor i følgende forslag:
Beboerne i 10-mandshuset samles til et møde under forsæde af den ældste høvding. Hver af indvånerne overvejer hvor meget privat gods og privat arbejde netop han vilde tolerere opfyldt og udført i fælles stue og gang, såfremt han var husforstander, og derefter vedtages en begrænsning. Når dette er sket vil enhver selvfølgelig uden at det er nødvendigt for husforstanderen at skulle gribe ind, rette sig efter aftalen.
+ast.

DET STORE UDSALG
1 parFinske filtkamikkerNr. 43Kr. 15,-
-.--.-Nr. 43 (omsyet til nr. 45)Kr. 15,-
1 parMarchstøvler, amr. militær (uopslidelige)Nr. 45Kr. 30,-
1 parSøndagskamikkerNr. 42 (omtrent nye)Kr. 30,-
1 parRejsekamikkerNr. 41-42Kr. 20,-
1 parSælskindsmorgenskoNr. 42-43 (brugte)Kr. 8,-
2 parGummiskoNye nr. 43(fakturapris)
1RadiobatterimodtagerU/batterierKr. 200,-
1Pistol Colt 45M/50 patroner (forkøbsret til Brandt)Kr. 175,-
1Pistol Colt 38M/15 patroner (forkøbsret til Sørensen)Kr. 200,-
1Sælskindsetui til do.(forkøbsret til Hansen)Kr. 8,-
1 mappeGrammofonplader4 stk. Straussvalse - nyeKr. 10,-
1 -.--.-5 stk. Strauspolka - "Decca"Kr. 15,-
1 parSkistøvlerAmerikanske, Nr. 45Kr. 60,-
1 sætBjørneskindstøj(Forkøbsret til Brandt)Kr. 250,-
1 parBjørneskindsvanter(efter rejse, fortr. Til tøj, Forkøbsret til Brandt)Kr. 20,-
1 parAmerikanske skibenklæderHeluldneKr. 40,-
1Vat-jakke Kr. 60,-
1elektrisk læselampeTil køjebrugKr. 15,-
Henvendelse til Stormagasinet "BOS", "De gamles By".

Dette var et POULSEN-nummer.

Lørdag den 9 - 4 - 49.

Alt købes og sælges i disse dage i Danmarkshavn.

Skipperen holdt i går udsalg med det resultat, at nu handles der rundt i alle kamrene.

Jeg fik fat på en fyldepen, den ser meget god ud, om den er det, ved jeg ikke.

Vores pilot og sonde kom i dag op i 15.900 kilometer, vejret var også fint, så det var en hel fornøjelse at stå derovre.

Søndag den 10 - 4 - 49.

I morges startede Eli, Kasper, Frode Andersen, Julle, Gert og Brandt på påsketur til Micardbu, de havde to slæder og tyve hunde.

Grønlænderne med slæde
Grønlænderne med slæde

Kasper og Eli skulle fortsætte til Skærfjorden (Kap Amalie), hvor de skulle udlægge depot til Poulsens rejse nordpå, mens de andre blev i Micardbu.

Op på formiddagen startede det andet hold på tre mand, Gylden, Erik Christensen og Munch Pedersen til Mørkefjord, der skulle de være i påsken.

Vi var nu ikke mange tilbage, men glædede os til en stille og rolig uge.

Vejret er fint nu, - bare det holder?

Dagens Temp: Min: -32,0 Max: -23,0.

Mandag den 11 - 4 - 49.

Jeg havde vagt hele natten, så jeg sov til middag.

Da jeg tørnede ud, var vejret slået om, det sneede og var koldt, op på eftermiddagen blæste det op, så vi får nok en af vore små raske storme.

Dagens Temp: Min: -29,0 Max: -13,0.

Onsdag den 13 - 4 - 49.

Atter dårlige radioforhold, alle KB-båndene døde. Eneste forbindelse er Daneborg på langbølge, men han har det på samme måde, så vi kan ikke komme af med vor tfc.

Den kraftige blæst i de sidste dage, har kørt lidt rundt med storisen, fra Maroussia til 17-Kilometernæsset er der kommet en bred revne med åbent vand.

I dag har vi set den første snespurv, så sommeren - og dermed skib med breve - nærmer sig.

Dagens Temp: Min: -19,0 Max: -14,0.

Torsdag den 14 - 4 - 49.

Vågnede kl. 17.30 ved vækkeurets kimen og stormens susen. En rigtig påskestorm af den værste slags strøg hen over stationen. Nå, jeg havde vagt, så der var ingen vej udenom, jeg skulle ud i det.

Nu da der er åbent vand, ikke mange kilometer væk, må vi have riflen på nakken igen, da chancen for at møde en gammel gnaven hanbjørn er stor. Ikke fordi jeg tror, man har mange chancer i dette vejr, men det er nu ikke så lidt beroligende.

Hen under aften lagde vinden sig så meget, at vi kunne komme ud og se på skaderne, vore kortbølgeantenner lå atter på jorden, og nogle enkelte baner tagpap var revet af.

Dagens Temp: Min: -21,0 Max: -15,0.

Fredag den 15 - 4 - 49.

Vejret var klaret, men det blæste lidt, da jeg tørnede ud i formiddags.

Efter frokost var Poulsen og jeg lige ude og rigge kortbølgeantennerne op igen.

Vi havde en meget lille pilot i dag, kun syv minutter, himlen var overskyet med altocumulus. I aften fik jeg forbindelse med Frederikshavn, og han fik alle OBS, pilot og corac fra de sidste dage. Jeg var helt lam i hørearmen, da jeg var færdig, ca. 250 grupper.

Lørdag den 16 - 4 - 49.

Nu er radioforholdene blevet ikke så lidt bedre.

Jeg fik en lille qso med Jacob oppe i Brønlundsfjord. Nu har han været uden forbindelse i fire døgn, det er jo lidt trist.

Har holdt storvask i dag ellers ingen særlige nyheder.

Dagens Temp: Min: -25,0 Max: -19,0.

Søndag den 17 - 4 - 49.

Vejret er stadigt fint, bortset fra den kraftige blæst.

Vi kunne kun holde ballonen i 22 minutter i dag, så føg teodolitten til.

Til aften vendte de påskerejsende hjem. Dem der kom fra Micardbu var mere døde end levende, de havde næsten trukket hundene hele vejen hjem. Kasper kom kørende med to hunde slæbende bag efter i selen. Alle hundene var ved at styrte af træthed og sult.

En bjørn havde en nat været ved huset og spist det meste af deres hundefoder, uden man hørte bjørnen, på det tidspunkt var grønlænderne med hundene i Kap Amalie.

Folkene var ellers helskindet, deres eneste fangst var en lille lemming, som Julle havde slået ihjel med sin skistav.

Micardbuhuset efter bjørnebesøg
Micardbuhuset efter bjørnebesøg
Dagens Temp: Min: -24,0 Max: -21,0.

Onsdag den 20 - 4 - 49.

En af mørketidens kendte storme raser i disse dage over stationen, så ingen vover sig udenfor døren, hvis det ikke er strengt nødvendigt.

Kai M. Brandt skriver om "orkaner":

...........sagde Poulsen, at vi skulle i gang med at surre alt løst grej. Vi ville få den første virkelige storm.

Nordvesthimlen havde skiftet farve og var dyb blågrå. Det var ganske rigtigt en "Piterak" der var i anmarch.

Udtrykket var grønlandsk, men blev efterhånden indlemmet i sproget. Det hylede underligt fra den blygrå himmel. Termometret steg pludseligt fra -15 grader til 4-5 varmegrader - og så kom den!

Husene rystede, så vi tvivlede på at de ville blive stående. Vi blev klar over at man vidste hvad man gjorde, da alle fundamenter blev forankret til grundfjeldet.

Vi var alle dybt chokerede over, hvilke kræfter naturen kunne fremvise. Poulsen bedyrede dog, at vi kunne vente at vejret kunne blive meget værre.

Dette var en "ganske almindelig fønstorm". Vi kunne vente virkelig slemme orkaner - men det var sædvanligvis i slutningen af vinteren.

Tiden går med at ligge i køjen - under tæppet, for ellers kan man ikke holde varmen - .

Fredag den 22 - 4 - 49.

I dag startede vi på en ny vagttørn.

Nu da skipperen skal ud og rejse, må vi jo klare vagterne selv. Til dato har vi kun haft otte timers vagt, nu kører vi med een mand fra kl. 06.00 - 16.00 og den anden fra kl. 14.00 - 03.00, så har den tredje fri.

Vejret er stadig meget blæsende, til tider jager her en lille rask snestorm.

Der har i dag været lodtrækning om vores moskusskind. Jeg fik et dejligt stort skind, uden alt for mange huller.

Dagens Temp: Min: -28,0 Max: -26,0.

Mandag den 25 - 4 - 49.

Har holdt hovedrengøring på værelset i dag.

Gardiner vasket, vinduer pudset, skabene sæbet af, og gulvet skrubbet, så her har været nok at lave.

Poulsen og Sørensen pakker nu på fuld kraft, de regner med at kunne starte i morgen.

Dagens Temp: Min: -17,0 Max: -9,0.

Tirsdag den 26 - 4 - 49.

I aften startede Poulsen, Sørensen og Kasper på den store rejse nordpå.

Hundeslæde i sneen
Hundeslæde i sneen

De kørte med to slæder og tyve hunde. Hundene var meget friske - de er i de sidste dage blevet fodret op med suppe, gule ærter og masser af hvalroskød - så det gik med fuld speed ned over isfoden og ud over overkørslen til Østersøen.

Hvis man skal rejse om sommeren heroppe, så vender man gerne rundt på døgnet, så man rejser om natten - hvor sneen er mere hård og sover om dagen - hvor solen varmer mere!

Hvis hundene ellers kan klare den og de kan skaffe hundefoder, ved hjælp af bjørne, sæler eller hvalros, er det meningen, de vil prøve at komme helt op til Nordostrundingen, og det vil jo nok tage 5 - 6 uger.

Dagens Temp: Min: -17,0 Max: -10,0.

AFSKRIFT AF NYHEDSBREV FOR DANMARKSHAVN - REDAKTØR ERIK PALSBY

IMAKA

1. aargang 29. april 1949 nr. 8

MEN OVERDRIV DET NU IKKE
Det eksklusive vintersportshotel "De gamles By" i Danmarkshavn har til glæde for sine trofaste gæster forberedt en enestående begivenhed, der sikkert i endnu højere grad end tidligere vil befæste dets ry for service (udtales service). Da man venter meget stor tilstrømning til begivenheden, har man af praktiske grunde besluttet at fordele den over to dage, nemlig førstkommende lørdag den 30. april og lørdag den 7. maj d.å.
Der har allerede i nogen tid været puslet med tanken indfor bestyrelsen, og visse arrangementer er allerede i al stilfærdighed blevet truffet. Men trods den hemmelighedsfuldhed og diskretion, hvormed man har behandlet de opsigtsvækkende planer, er det lykkedes IMAKA at fremskaffe tilstrækkelige oplysninger til at vi kan indvie vore læsere i hemmeligheden: - SAMTLIGE GÆSTER VIL I LØBET AF DE KOMMENDE TO LØRDAGE KUNNE FÅ BAD I BADEVÆRELSET!
- Ja, ikke? Man tror det er løgn, men vore kilder er så pålidelige, at vi ikke tager i betænkning at slå fast, at det faktisk er sandheden, hele sandheden og intet andet end sandheden.
Når bestyrelsen for D.g.B. har besluttet sig til dette opsigtsvækkende skridt, skyldes det - udover, naturligvis, det sædvanlige hensyn til gæsternes ve og vel - at jeepen i den kommende tid vil være i gang så ofte, at det ikke vil volde uoverskueligt besvær at skaffe tilstrækkeligt vand. - Derimod er det med dyb beklagelse, at man må meddele, at det under direktørens bortrejse ikke er muligt at skaffe egnet arbejdskraft til optørring og -rydning i badeværelset efter endte udskejelser, hvorfor man ser sig nødsaget til at stole på de besøgendes velvillige indsats i så henseende.

Opvisning og lodtrækning
Et hårdnakket rygte vil vide, at der til indvielsesfestlighederne kan ventes at blive optræden i swimming-pool'et af kendte svømmestjerner. Visse forlydender går således ud på, at der vil blive lejlighed til at se Esther Williams i udspring fra håndvaskene, medens Jenny Kammersgaard vil forsøge at forcere afløbsrenden.
Da der som sagt kan forventes stor tilstrømning, vil der fra direktionens side blive draget omsorg for en ligelig fordeling af adgangskortene. Lørdag formiddag kl. 11.55 bliver der derfor lodtrækning i hotellets hyggelige dagligstue, "Det grønne Helvede", om biletterne til de to dage.
Det er med dyb tilfredshed, at vi fra vor side hilser dette nye initiativ, og vi håber på et så værdigt forløb af begivenheden, at bestyrelsen vil føle sig opfordret til en lang række lignende arrangementer.
J.

RUNDE ÅR
En sørgelig begivenhed er i dag indtrådt, idet den kendte Danmarkshavner, Ib Knud Poulsen, fylder de skæbnesvangre fyrretyve år. Hele hans omgangskreds har vist i den senere tid lagt mærke til den ulykkeliges tiltagende nervøsitet, og ingen kunne undre sig over at Poulsen til sidst søgte at unddrage sig sin truende skæbne ved flugt. Men, som det så smukt hedder: den drukner ej som hænges skal, og Kristen har da også lumskeligt sørget for at være i nærheden af Poulsen, når timen slog, medens vi andre hjælpeløse må vente på det uhyggelige budskab.
Efter de tilgængelige oplysninger, blev Poulsen født den 29/4 1909 i Hillerød som søn af den der bosiddende Boghandler af samme navn. Efter nogle år i boghandlerfaget kom han i 1933 til Østgrønland som telegrafist ved Treårs-ekspeditionen. Og nu har skæbnen indhentet ham på denne kyst, netop som han traf forberedelser til at lægge op og indflette sit navn i den glorværdige danske armes annaler.
O.

FOR AT VENDE TILBAGE TIL
Renlighed, oprydning og den slags ting, kan vi fortælle, at vi fra en trofast læser og medarbejder har modtaget en opfordring til at slå til lyd for en mindre indsats til det fælles bedste.
Det drejer sig såmænd i al stilfærdighed om en lettelse i kabyshjælperens liv.
Dette ulykkelige væsen, der i forvejen lider nok under Kokkens tyranni (se bare på Frede), vil i den kommende tid, hvor der føjes endnu et måltid ind i timeplanen, få en del mere opva(d)sk. Da denne idræt som regel allerede indledes under måltiderne, er det ærgeligt for ham, at vandet når at blive koldt inden han får taget ud af bordet.
For én mand tager det slet ikke så lidt tid at rydde et frokostbord eller middags-ditto, men hvis hver mand, når han stikker hovedet ud i kabyssen med sit "tak for mad!", samtidig havde et par tallerkner eller kopper i hånden, ville hele afrømningen kun være et øjebliks sag, og hjælperen ville uden forsinkelse kunne hellige sig opva(d)sken.
Ikke alene ville vi derved lette ham arbejdet, men også selv have den fordel, at servicet (udtales servicet) altid blev va(d)sket i varmt og ikke i halvkoldt vand.
Altså: Spænd armmusklerne og bær din tallerken ud! Og gør det allerede fra i morgen.
o.

Lørdag den 30 - 4 - 49.

I de sidste dage er der gået en del rygter om, at der var store chancer for et rigtigt "BAD" på lørdag, og man vil forstå, hvilken jubel det vakte, da det viste sig at være rigtigt.

Ganske vist var det kun den ene halvdel af beboerne i denne omgang, men det er trods alt et kolossalt fremskridt, der her er kommet indenfor renligheden i Danmarkshavn.

Palsby har i dag fødselsdag, som blev fejret med kaffe, kage og likør.

Dagens Temp: Min: -19,0 Max: -12,0.
Indhold · Marts 1949 · Maj 1949